nl - fr

Algemene voorwaarden


1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zijn al onze prestaties, diensten en leveringen onderworpen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de koper. Door afgifte of ondertekening van de bestelbon en het aanvaarden van de levering van de goederen, het leveren van prestaties of de dienstverlening bevestigt de koper zijn uitdrukkelijke en exclusieve instemming met onderhavige algemene voorwaarden. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle prestaties en diensten, die door dezelfde koper eventueel op een later tijdstip worden besteld. 

2. Bestellingen die niet uitdrukkelijk onze persoonlijke offerte aanvaarden, worden pas als definitief beschouwd, wanneer ze schriftelijk bevestigd en door een daartoe bevoegd persoon van onze firma ondertekend werden en na ontvangst van de betaling van het voorschot. Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald, worden de contracten beschouwd als zijn opgemaakt in de maatschappelijke zetel van de verkoper. Onze maatschappij is niet verantwoordelijk voor een niet-uitvoering, indien deze te wijten is aan overmacht, staking, lock-out, ...

3. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele niet-nakomen van leveringstermijn indien dit buiten onze wil geschiedt. 

4. De goederen worden geacht in onze magazijnen in ontvangst genomen te worden. De apparaten worden door de fabrikant tegen alle fabricagefouten gewaarborgd. Elk onderdeel dat als beschadigd of defect wordt beschouwd zal vervangen worden, maar onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de eenvoudige vervanging van het beschadigde onderdeel. In geen geval kan hiervoor, om welke reden dan ook, een terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling gevorderd worden. Iedere klacht moet ingediend worden per aangetekende brief, binnen de 8 dagen na de levering van de goederen of dienstverlening. 

5. De transportrisico's worden door de bestemmeling gedragen, ook al worden de goederen franco geleverd. 

6. De klant neemt de goederen in ontvangst op de bestelwagen, voor de werf of ten huize. 

7. Terugname wordt slechts mits onze schriftelijke toestemming aanvaard. Bovendien kunnen goederen slechts teruggenomen worden indien ze regelmatig worden opgevolgd in onze voorraad en voor zover de terugzending geschied in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventueel teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20% van de gefactureerde waarde, dit op voorwaarde dat de koper het nummer en de datum van de factuur vermeldt. 

8. We behouden ons het recht voor de goederen te factureren naarmate ze geleverd worden. Ook al gebeurt de levering slechts gedeeltelijk. 

9. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn al onze rekeningen contant betaalbaar ten huize van de koper.

10. Door de niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vroeger verleende betaalfaciliteiten. 

11. Wij behouden ons het recht voor bij niet-betaling van een gedeeltelijke levering de rest van de bestelling als nietig te beschouwen. 

12. Voor iedere laattijdige betaling worden verwijlintresten aangerekend, te rekenen vanaf de vervaldag en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en dit tegen de rentevoet van 12% per jaar. 

13. In geval van het niet-nakomen van een partij aan haar verplichtingen, bijvoorbeeld ingeval de factuur niet betaald wordt op haar vervaldag, dient aan de andere partij een schadevergoeding betaald te worden ten belope van 12% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 125.

14. Voorbehoud van eigendom. Pas na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, worden de goederen eigendom van de koper. In geval van niet-betaling binnen de voorziene termijn, behoudt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de koper en onverminderd de in onderhavige verkoopsvoorwaarden voorziene bepalingen inzake betaling.

15. Enkel de rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd voor de berechting van eventuele geschillen.